5 – آیا تفاوتی میان دادگاه بدوی و تجدیدنظر وجود دارد؟

در دادگاه بدوی، قاضی پرونده با حضور طرفین تشکیل جلسه می‌دهد و تمامی موارد مطرح شده، صورتجلسه خواهد شد. اما به صورت معمول، دادگاه‌های تجدید نظر، بر اساس مطالعه پرونده و اظهارات ثبت شده طرفین توسط قاضی تجدیدنظر انجام خواهد شد و لذا، معمولاً طرفین حضور ندارند.