قانون مدنی

قانون مدنی مجموعه‌ای از قواعد و مقررات است که روابط مدنی اشخاص را در جامعه تنظیم می‌کند. این روابط شامل حقوق و تکالیف افراد در قبال یکدیگر، اموال و دارایی‌ها، قراردادها، خانواده و ارث می‌شود.

قانون مدنی ایران در سال 1307 به تصویب مجلس شورای ملی رسید و از آن زمان تاکنون به عنوان یکی از مهم‌ترین قوانین کشور شناخته می‌شود. این قانون در طول سال‌ها بارها مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته، اما همچنان به عنوان پایه و اساس حقوق خصوصی در ایران باقی مانده است.

ماده 5 قانون مدنی

ماده 5 قانون مدنی

ماده ۵ - کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. نشست‌های قضایی متن نشست‌های قضایی نظریات مشورتی متن آرای قضایی متن دکترین متن مصادیق متن

ماده 8 قانون مدنی

ماده 8 قانون مدنی

ماده ۸ - اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود. نشست‌های قضایی متن نشست‌های قضایی نظریات مشورتی متن آرای قضایی متن دکترین متن مصادیق متن

ماده 10 قانون مدنی

ماده 10 قانون مدنی

ماده ۱۰ - قرارداد‌های خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. نشست‌های قضایی متن نشست‌های قضایی نظریات مشورتی متن آرای قضایی متن دکترین متن مصادیق متن