4 – چرا تنظیم قرارداد به صورت حقوقی مهم است؟

تنظیم قرارداد شما (اعم از قراردادهای متداول مانند قرارداد کار، قرارداد اجاره و … تا قراردادهای پیچیده کاری، لازم است توسط وکیل مجرب صورت پذیرد؛ چرا که در بسیاری موارد به دلیل نگارش اشتباه قرارداد و عدم رعایت قانون در آن، قرارداد مذکور در محاکم حقوقی فاقد وجاهت تشخیص داده شده و مبنای رسیدگی قرار نمی‌گیرد.